Algemene voorwaarden

Voor alle diensten geleverd door Schrijven voor het Brein, gevestigd in Hoofddorp, KvK nummer 85220396, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van trainingen.

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Schrijven voor het Brein een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus sluit.

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

Online training : E-learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

Een inschrijving voor een online training impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van Schrijven voor het brein aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Schrijven voor het brein komen slechts tot stand indien de aanmelding door Schrijven voor het brein aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.

Schrijven voor het brein heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.

Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de training(en) onbeperkt kunnen worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Schrijven voor het brein opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Prijsstelling

Inschrijving vind plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Schrijven voor het brein. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.

Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de training gevolgd worden.

Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@schrijvenvoorhetbrein.nl.

Het is niet mogelijk de aankoop van een online training te annuleren.

In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Schrijven voor het brein zelf anders bepaalt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Schrijven voor het brein is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Schrijven voor het brein tenzij aan Schrijven voor het brein opzet of grove schuld kan worden verweten.

Indien Schrijven voor het brein op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Indirecte schade wordt niet vergoed.

Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.

Schrijven voor het brein heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Schrijven voor het brein kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Schrijven voor het brein op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Schrijven voor het brein hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf.

Schrijven voor het brein zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er wijzigingen zijn geweest op social media kanalen en dat deze nog niet meegenomen zijn in de training. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de trainingen afwijken van het uiterlijk van het huidige platform. Schrijven voor het brein is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.

Indien en voor zover Schrijven voor het brein aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Schrijven voor het brein kan worden toegerekend. Schrijven voor het brein is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Schrijven voor het brein voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schrijven voor het brein is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Schrijven voor het Brein en overeenkomsten tussen Schrijven voor het Brein en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.