Privacyverklaring Schrijven voor het Brein

Schrijven voor het Brein, gevestigd aan Ommerbos 38 2134 KD in Hoofddorp, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.


Welke gegevens verzamelt Schrijven voor het Brein?

Er zijn drie mogelijkheden, in alle drie de gevallen zijn het gegevens die je zelf aan ons verstrekt:

 • Je hebt je e-mailadres achtergelaten voor bijvoorbeeld een proefles, een webinar of omdat je interesse hebt in onze diensten. We hebben daarvoor alleen je e-mail adres en je voornaam nodig. Soms vragen we aanvullende informatie voor segmentatie. Bijvoorbeeld of je ondernemer bent, of marketeer.
 • Schrijven voor het Brein verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, deelname aan een training of workshop, in correspondentie en/of telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schrijven voor het Brein verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van informatie over voor onze trainingen/workshops, boeken en webinars.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Schrijven voor het Brein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze BTW/belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Schrijven voor het Brein neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schrijven voor het Brein) tussen zit.

Schrijven voor het Brein gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Mailblue. E-mail service provider, uitsluitend voor het verzenden van e-mailings en informatie over onze trainingen/workshops. Wij delen deze gegevens nooit of te nimmer met derden.
 • Plug&Pay Webshop systeem om online diensten te kunnen verkopen.
 • Twinfield. Financiële administratie, doelstelling facturering, bepalen winst- en verlies, balans en wettelijke verplichtingen bv t.b.v. de belastingdienst.
 • Huddle. Om onze online lessen en opgenomen webinars toegankelijk te maken voor onze klanten. Dit is een beveiligde cloudservice voor het opslaan van bestanden. Wij delen deze bestanden niet met derden.
 • Microsoft Office 365. Diverse toepassingen zoals Outlook, Word, Excel en PowerPoint t.b.v. de algehele bedrijfsvoering en het vervaardigen van cursusmateriaal.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schrijven voor het Brein bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • E-mailadres t.b.v. de nieuwsbrief bewaren wij net zo lang totdat de abonnee het abonnement wijzigt of opzegt. Het systeem verwijdert foute of vervallen e-mailadressen.
 • Personalia klanten, bewaren wij net zo lang totdat iemand aangeeft geen prijs meer te stellen op de relatie en in andere gevallen maximaal 2 jaar wanneer de klant inactief is geworden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schrijven voor het Brein verstrekt geen (persoons)gegevens aan derden. Wij maken hierop een uitzondering als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schrijven voor het Brein gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Schrijven voor het Brein gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schrijven voor het Brein en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schrijvenvoorhetbrein.nl of bellen met 06-54644314.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou in het opvolgende e-mailcontact een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 7 werkdagen, op jouw verzoek .

Schrijven voor het Brein wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schrijven voor het Brein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice, bel 06-54644314 of stuur een e-mail naar info@schrijvenvoorhetbrein.nl

Functionaris gegevensbescherming: Wim van der mark.

Laatste update: 16 april 2024